Privacy statement Intalentcy

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Gegevens die inzicht geven in wie je bent en die je voor ons en anderen identificeerbaar maken, noemt men ‘persoonsgegevens’. Gebruik van deze gegevens kan, indien dat niet zorgvuldig gebeurt, leiden tot een inbreuk op je persoonlijke levenssfeer. Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens gaat Intalentcy dan ook weloverwogen te werk. Wij volgen hierbij de richtlijnen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) en waarborgen hiermee de bescherming van jouw privacy.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, je op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. We kunnen ook gegevens verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publiek toegankelijke media waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd bent in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om jouw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren. Intalentcy kan je persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”. Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Intalentcy heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Waarom persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering en werving & selectie. Jouw persoonsgegevens worden o.a. verwerkt om:

Welke persoonsgegevens gaat het om

De gegevens die wij van jou verwerken zijn: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde persoonsgegevens, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, gevolgde opleidingen, cursussen en stages, gegevens betreffende de functie waarvoor je mogelijk in aanmerking komt, gegevens omtrent arbeidsverleden en werkervaring, gegevens omtrent jouw salariswens, beschikbaarheid, jouw persoonlijke wensen / toelichtingen. We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens: Bij inschrijving:

Intalentcy legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Bewaartermijn

De persoonlijke gegevens zijn beschikbaar tot één jaar* na het laatste contact. Aan het einde van dit jaar, zal Intalentcy per mail toestemming vragen jouw gegevens in bestand te houden. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je dit rechtstreeks bij Intalentcy kenbaar maken. Je wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Intalentcy. * De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Cookies en Web statistieken

Wij houden de bezoeken aan onze website bij om de dienstverlening nog beter te maken. Wij kunnen je met deze bezoekgegevens niet identificeren. Evenals veel andere websites verzamelt de website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van een computer. Daarnaast maken wij gebruik van cookies om de gebruiker gemakkelijker te herkennen en navigatie door onze site te vereenvoudigen. Cookies zijn kleine beetjes informatie die op de computer achterblijven na het bezoek aan een website. Ze zijn niet schadelijk, maar nemen wel geheugenruimte op de computer in. Als je de cookies niet wilt ontvangen, kun je deze blokkeren in de internetbrowser.

Beveiliging

Intalentcy doet er alles aan om de persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Intalentcy met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen

Heb je vragen met betrekking tot ons privacy beleid, onze werkwijze op dit gebied of een klacht over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je deze bij voorkeur per mail indienen ter attentie van de directie van Intalentcy.

Wijzigingen

Intalentcy kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Intalentcy. Deze versie is opgesteld in April 2018.

Kandidaten (indien je (nog) niet voor Intalentcy hebt gewerkt)

De bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je (nog) niet voor Intalentcy hebt gewerkt. Je krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kan je via een mail aan info@intalentcy.nl uitschrijving aanvragen. Je wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Intalentcy. Jouw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor Intalentcy onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

Indien je voor Intalentcy werkt/hebt gewerkt

Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Intalentcy. Indien je niet meer bemiddeld wil worden, dan kan je dit aangeven per mail via info@intalentcy.nl. Je wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Intalentcy. Jouw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Intalentcy onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden) Intalentcy verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. Intalentcy kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Intalentcy entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Intalentcy hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Intalentcy heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Jouw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens

voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties: Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in jouw CV of jouw accountgegevens via info@intalentcy.nl of middels een nieuwe inschrijving, daar deze met het huidige account gekoppeld wordt. Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kan je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Intalentcy. voor overige relaties: Je hebt het recht op inzage en wijziging van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met jouw contactpersoon bij Intalentcy.